Diego Moreira
Mais ideias provenientes do(a) Diego
Artist - Deng Ping (Guilin, China)    Reminiscent of my trip to China when I met my beautiful Godchild. We took the Guilin Li River tour during our travels.

Artist - Deng Ping (Guilin, China) Reminiscent of my trip to China when I met my beautiful Godchild. We took the Guilin Li River tour during our travels.

Qian Gu(钱毂) ,   虎丘前山图  故宫博物院藏. 钱榖(1508—1572)字叔宝,自号罄室,吴县(今江苏苏州)人。少孤贫,失学,迨壮始知读书。家无典籍,游文徵明门下,日取架上书读之,以其余功点染水墨,便觉心通。山水爽朗可爱,兰竹兼妙,翩翩不名其师学,而自腾踔于艺苑名公间。手录古文金石书几万卷。善书,行法苏,篆法二李,小楷法虞、欧,每得其妙於法外,识者以为真有渴骥奔猊、漏痕折钗之势。然为画掩,世罕知者。按明史附文徵明传作壬申(一五七二)六十五卒。考故宫博物院藏有万历六年(一五七八)客金陵王氏修竹馆作兰竹卷,时年七十一。编有《吴都文粹》等。传世作品有《求志园图》、《虎丘前山图》。

Qian Gu(钱毂) , 虎丘前山图 故宫博物院藏. 钱榖(1508—1572)字叔宝,自号罄室,吴县(今江苏苏州)人。少孤贫,失学,迨壮始知读书。家无典籍,游文徵明门下,日取架上书读之,以其余功点染水墨,便觉心通。山水爽朗可爱,兰竹兼妙,翩翩不名其师学,而自腾踔于艺苑名公间。手录古文金石书几万卷。善书,行法苏,篆法二李,小楷法虞、欧,每得其妙於法外,识者以为真有渴骥奔猊、漏痕折钗之势。然为画掩,世罕知者。按明史附文徵明传作壬申(一五七二)六十五卒。考故宫博物院藏有万历六年(一五七八)客金陵王氏修竹馆作兰竹卷,时年七十一。编有《吴都文粹》等。传世作品有《求志园图》、《虎丘前山图》。